ជំរើសជីវិត

By Dara Vireak (Feb 26, 2011 10:18 pm)

“មានផ្លូវជាច្រើនដែលយើងអាចដើរបាន លទ្ធផលគឺ អាស្រ័យទៅលើការជ្រើសរើស តើផ្លូវ​មួយណាដែលយើងគួរដើរ និងដើរដោយរបៀបណា។”

“There are many ways we can walk through, the result we got it depend on what we chosen and how we walk on that road.”

Advertisements

2 responses to “ជំរើសជីវិត

  1. ត្រឹម​ត្រូវ​ ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​ឃ្លានេះ ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s