ឆ្ពោះទៅអនាគត (បទកាកគតិ)

By Dara Vireak · Tuesday, January 25, 2011

មិត្តអឺយត្រូវប្រឹង                           ហើយត្រូវសម្លឹង                          ឲ្យបានវែងឆ្ងាយ

ពេលខ្លះកិច្ចការ                             ឃើញថាសប្បាយ                       លុយក៏គ្រប់ចាយ

មានពេលកំសាន្ត។

ឯការខ្លះទៀត                                 រកតែពេលឆ្លៀត                          សំរាកមិនបាន

តែផលដែលផ្តល់                             ចេះសល់ពេញប្រាណ                មិនបាច់រំខាន

ដល់អ្នកឯទៀត។

ស៊ូយ៉ាប់ពីក្មេង                                 ទោះគ្មានពេលគេង                      ក៏ត្រូវខ្មីឃ្មាត

ប្រឹងប្រែងជំនះ                                 រូតរះកុំឃ្លាត                                 ឲ្យតែខំឆ្លៀត

រុងរឿងមកដល់។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s