ពណ៌អ្វី? (បទកាកគតិ)

by Dara Vireak on Thursday, December 9, 2010 at 12:35pm

ច្របូកច្របល់                                  នឹកឡើងសែនខ្វល់                      តើមកពីអ្វី?

ពេលឃើញពណ៌ខ្មៅ                        ញាតិផៅហាស្តី                            តើឯងកើតអី

បានសថាខ្មៅ?

រឹតតែចម្លែក                                     រឿងដែលសែនប្លែក                     ពេលខ្ញុំឃើញខ្មៅ

ស្រាប់តែញាតិមិត្ត                             មកជិតប្រដៅ                              ម្តេចក៏ឯងខ្លៅ

ថាខ្មៅជា ស។

ពេលពណ៌ប្រផេះ                               ស្រាប់គេជេរឆ្អេះ                        នែវ៉ើយវា ស

ហើយមានអ្នកខ្លះ                               ក្រលាស់មិនល្អ                           មិនមែនពណ៌ស

ខ្មៅទេអាវ៉ា។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s