រីករាយឆ្នាំថ្មី 2011!!!

by Dara Vireak on Thursday, December 30, 2010 at 9:51pm

ពីរពាន់ដប់មួយ                                 ខ្មែរត្រូវបានស្ទួយ                   រួចចាកទុក្ខា

សូមឲ្យឆ្នាំថ្មី                      ​                សិរីប្រការ                             ទាំងបីនេះណា

ចម្រើនមង្គល។

ប្រការទីមួយ                                    រឿងនាំទុក្ខព្រួយ                   ជៀសកុំឲ្យយល់

សូមអស់រួមជាតិ                                ឃ្លាតពីអំពល់                      ស្គាល់តែឫសគល់

នៃក្តីសប្បាយ។

ប្រការទីពីរ                                        រឿងធ្លាប់ញ៉ាំញី                     ចាកចេញទៅឆ្ងាយ

កុំមកម្តងទៀត                                   ឲ្យឃ្លាតអន្តរាយ                    ពីជនទាំងឡាយ

គ្រប់ភូមិគ្រប់ឋាន។

ប្រការទីបី                                          ប្រាជ្ញាវាងវៃ                           ដល់ខ្មែរគ្រប់ប្រាណ

ឲ្យតែបានជួប                                     ជំនួបសុខសាន្ត                      នាំជាតិយើងថ្កាន

រុងរឿងរៀងទៅ៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s