ការសេពគប់មិត្ត (បទកាកគតិ)

by Dara Vireak on Tuesday, July 6, 2010 at 10:32pm
ការសេពគប់មិត្ត                               នាំលទ្ធផលពិត                          ទៅតាមនោះដែរ
បើមិត្តសុច្ចរិត                                   ចិត្តស្មោះឥតល្ហែ                        ដូចទេវតាថែរ 

ផ្តល់សុខសួរស្តី។
បើមិត្តអាក្រក់                                   នាំកករល្អក់                               កើតរឿងអប្រិយ
ចូលផ្លូវវឹកវរ                                      នរកអវចី                                   នាំជួបតែក្តី
វិនាសពិតៗ។
ប៉ាម៉ាក់ផ្តាំថា                                    ពេលយប់កាលណា                   កូនអើយត្រូវគិត
សារឡីងជាថ្មី                                   អ្វីដែលប្រព្រឹត្ត                           តើនាំឲ្យចិត្ត
កូនស្ងប់ឫទេ?
បើបានជាខុស                                  ទទួលកំហុស                           កូនអើយកុំរេ
បកក្រោយជាត្រើយ                          ស្បើយហើយមាសមេ                កុំនាំទុក្ខគេ
ទើបកូនប្រពៃ។
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s