កូនខ្មែរ (បទកាកគតិ)

By Dara Vireak · Friday, August 13, 2010

ជាតិជាកូនខ្មែរ                                មិនចេះគេចកែ                      ជាសាសន៍ដទៃ

ទោះនៅទីណា                                ហានក្លាវាងវៃ                       ធ្វើឲ្យប្រពៃ

ដល់ខ្មែរឯទៀត។

ខ្លួនខ្ញុំក្មេងពិត                                   តែមានគំនិត                        ខិតខំប្រឹងឆ្លៀត

មិនឲ្យវេលា                                      ឃ្លាតឃ្លាចោលម្សៀត           រៀនសូត្រខ្មីខ្មៀត

ជាសិស្សពូកែ។

ពេលដែលទំនេរ                               ខ្ញុំខំរិះរេ                                   ជួយដល់ពុកម៉ែ

ដូចជាដងទឹក                                   ល្ងាចព្រឹកទៅស្រែ                  ដកស្មៅហើយថែ

ស្រូវឡើងគ្រាប់ពេញ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s