ចាស់ទុំទូន្មាន (បទកាកគតិ)

 

by Dara Vireak on Sunday, August 8, 2010 at 10:19pm

ចាស់ទុំទូន្មាន                            ជាក្បួនខ្នាតរៀន                    ទុកជាពំនាក់
កូនអើយពុកផ្តាំ                         ចាំឲ្យបានជាក់                        គំនិតកុំរាក់

ទើបខ្លួនកូនល្អ។

ចេះដោយសាររៀន                   ហើយកូនត្រូវមាន                ទឹកចិត្តស្មោះសរ
បើមានចំណេះ                           ចេះដោយបវរ                       មាយាទក៏ល្អ

ញាតិមិត្តគោរព។

មានមកពីរក                              កុំភូតកុំភរ                             នាំឲ្យឧបទ្រុប
ប្រឹងក្នុងផ្លូវត្រូវ                           សូវគេសេពគប់                    ដូចផ្កាយីហុប

ក្រអូបពេកក្រៃ។

សំណាបយោងដី                        មិនខុសពីអ្វី                        ស្រីយោងបុរស
រស់ក្នុងសង្គម                              ធំតូចទាំងអស់                    ពឹងគ្នាមិនខុស

ទេណា៎កូនអើយ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s