នឹកវ័យកុមារ (បទកាកគតិ)

by Dara Vireak on Friday, October 8, 2010 at 9:31am

នឹកវ័យកុមារ                                 ពេលត្រូវដឹងថា                          នឹងមកភ្នំពេញ

ជារបត់មួយ                                  ខ្ញុំព្រួយទោរម្នេញ                        ព្រោះត្រូវបំពេញ

តាមអ្នកមានគុណ។

នឹករឿងកន្លង                                ដែលខ្លួនធ្លាប់ឆ្លង                       ពេលមានភិរុណ

លោកគ្រូអ្នកគ្រូ                             តស៊ូសែនធ្ងន់                             លំបាកពេកពន់

ព្រោះសិស្សប្រុសស្រី។

នឹកស្រែនឹកស្រូវ                            នឹកដល់ពេលទៅ                       ជញ្ជាត់កូនត្រី

បងៗចុះទៅ                                  ខ្ញុំនៅកាន់ល្អី                             ចាំទទួលត្រី

ដែលបងរកបាន។

នឹកដល់ខ្ទមស្បូវ                             ខ្លួនធ្លាប់រស់នៅ                        ជាទីភូមិស្ថាន

មានរមណីយវ័ន(១)                       ដែលគ្រាន់កំសាន្ត                      ផ្តល់សុខក្សេមក្សាន្ត

ដល់គ្រប់ប្រជា។

(១) រមណីយវ័ន៖ ព្រៃដែលសប្បាយ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s