មនុស្សនិងទុក្ខ (បទកាកគតិ)

by Dara Vireak on Monday, December 6, 2010 at 11:48am

ឱទុក្ខទោម្នេញ                                មានតែខាំធ្មេញ                     ប្រឹងដោះទុក្ខា

មួយម្តងៗ                                      ដែលចងបញ្ហា                       ស្រាយរួចកាលណា

ចិន្តារសាយ។

ឥឡូវត្រូវប្រឹង                                 ដូចឡើងចំរឹង                         ពិបាកដល់កាយ

រួមទាំងស្មារតី                                 ឃ្មាតខ្មីនឺយណាយ                 ឧបសគ្គទាំងឡាយ

ដោះគង់តែបាន។

នេះហើយជីវិត                               កើតមកត្រូវគិត               ​​        ទុក្ខឥតស្រាកស្រាន្ត

រុំទាំងឆ្វេងស្តាំ                                  ប្រចាំតាមប្រាណ                   ដែលជាអំនាន

ជីវិតសត្វលោក។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s