វិប្បដិសារី (បទពាក្យ៧)

by Dara Vireak on Sunday, July 18, 2010 at 7:15pm

អ្នកចេះមានវិប្បដិសារី                                     នោះគឺមានន័យដឹងខ្លួនខុស
ជាតិជាមនុស្សទាំងស្រីប្រុស                             ដោះស្រាយកំហុសកុំខកខាន។
គំនិតគិតឆ្ងាយឬក៏ខ្លី                                         រស់លើលាកិយចៀសមិនបាន
បកក្រោយជាត្រើយសុខក្សេមក្សាន្ត                    នឹងធ្វើឲ្យស្រាន្តក្នុងអារម្មណ៍៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s