ការសេពគប់មិត្ត (បទកាកគតិ)

by Dara Vireak on Tuesday, July 6, 2010 at 10:32pm
ការសេពគប់មិត្ត                               នាំលទ្ធផលពិត                          ទៅតាមនោះដែរ
បើមិត្តសុច្ចរិត                                   ចិត្តស្មោះឥតល្ហែ                        ដូចទេវតាថែរ 

ផ្តល់សុខសួរស្តី។
បើមិត្តអាក្រក់                                   នាំកករល្អក់                               កើតរឿងអប្រិយ
ចូលផ្លូវវឹកវរ                                      នរកអវចី                                   នាំជួបតែក្តី
វិនាសពិតៗ។
ប៉ាម៉ាក់ផ្តាំថា                                    ពេលយប់កាលណា                   កូនអើយត្រូវគិត
សារឡីងជាថ្មី                                   អ្វីដែលប្រព្រឹត្ត                           តើនាំឲ្យចិត្ត
កូនស្ងប់ឫទេ?
បើបានជាខុស                                  ទទួលកំហុស                           កូនអើយកុំរេ
បកក្រោយជាត្រើយ                          ស្បើយហើយមាសមេ                កុំនាំទុក្ខគេ
ទើបកូនប្រពៃ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s