ចាស់ទុំទូន្មាន (បទកាកគតិ)

 

by Dara Vireak on Sunday, August 8, 2010 at 10:19pm

ចាស់ទុំទូន្មាន                            ជាក្បួនខ្នាតរៀន                    ទុកជាពំនាក់
កូនអើយពុកផ្តាំ                         ចាំឲ្យបានជាក់                        គំនិតកុំរាក់

ទើបខ្លួនកូនល្អ។

ចេះដោយសាររៀន                   ហើយកូនត្រូវមាន                ទឹកចិត្តស្មោះសរ
បើមានចំណេះ                           ចេះដោយបវរ                       មាយាទក៏ល្អ

ញាតិមិត្តគោរព។

មានមកពីរក                              កុំភូតកុំភរ                             នាំឲ្យឧបទ្រុប
ប្រឹងក្នុងផ្លូវត្រូវ                           សូវគេសេពគប់                    ដូចផ្កាយីហុប

ក្រអូបពេកក្រៃ។

សំណាបយោងដី                        មិនខុសពីអ្វី                        ស្រីយោងបុរស
រស់ក្នុងសង្គម                              ធំតូចទាំងអស់                    ពឹងគ្នាមិនខុស

ទេណា៎កូនអើយ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s