ច្បាប់នគរស្រីល្វ (បទពាក្យ៧)

by Dara Vireak on Tuesday, August 17, 2010 at 10:48pm

ខ្ញុំមកពីនគរស្រីល្វ                                            ទើបចិត្តទន់ទរនៅស្អប់ប្រុស

មេបក្សផ្តាំថាម្នាលស្រីស្រស់                               កុំជឿឲ្យសោះប្រុសសាមាណ។

ប្រុសមិនបានការទាំងចំណេះ                              មាយាទមិនផេះនាំបង់ប្រាណ

ចិត្តជាចុងស្រល់រេមិនស្រាន្ត                                បើចង់ថ្កើងថ្កានកុំទៅក្បែរ។

មានតែស្រីទេចិត្តស្មោះត្រង់                                 ប្រុសឲ្យរហង់មកសុំស្នេហ៍

ដូច្នេះត្រូវសាកបីបួនដែរ                                      ថាគកឬចែគ្រាន់ទូទាត់។

បើមាន់សម្លទុកចូលឆ្នាំង                                     ការីបាយក្តាំងមិនជូរមាត់

នេះជាមេរៀនត្រូវចាំស្ទាត់                                   ចូរកុំឲ្យភ្លាត់ច្បាប់ស្រីល្វ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s