តើមានអ្វីថ្មីចំពោះប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័តនៅកម្ពុជា?

by Dara Vireak on Thursday, December 16, 2010 at 7:49am
  • Mobitel កំពុងចរចារលក់ភាគហ៊ុន៤០%ឲ្យទៅ France Telecom ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់លេខ៣នៅអឺរ៉ុប ហើយក្រុមហ៊ុន Telekomumikasi Indonesia (Telekom) ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេនៅឥណ្ឌូនេស៊ី ក៏កំពុងចរចារទិញភាគហ៊ុន ចំនួនតូចជាមួយ Mobitel ដែរ។
  • ស្តិតិពីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍នៅខែវិច្ឆិកា បង្ហាញថា Mobitel បានធ្លាក់មកលំដាប់លេខពីរវិញ គឺមាន អតិថិជន ប្រើប្រាស់ចំនួន ២,៧៣ លានស៊ីម ហើយ Metfone បានមកលំដាប់លេខ១ដោយមានអតិថិជនប្រើប្រាស់ចំនួន ២,៨៤ លានស៊ីម។ ស្ថិតិគ្រាន់តែជាទូរលេខប្រាប់ពីចំនួនស៊ីមដែលចរាចរប៉ុណ្ណោះ សំខាន់នៅត្រង់ថា តើស៊ីមរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយណា ដែលគេ ប្រើ ប្រាស់ ចំបងជាងគេ? តើបរិមាណ (Quantitative) ឬ គុណភាព (Qualitative) ដែលត្រូវពិចារណា?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s