អាចម៍ភ្នែក

by Dara Vireak on Monday, September 13, 2010 at 3:22pm

ហេតុអ្វីបានជា អ្នកមើលឃើញអាចម៍ភ្នែករបស់មនុស្សនៅទល់មុខអ្នក ហើយមិនមើលឃើញ អាចម៍ភ្នែករបស់ខ្ឡួនឯង? ហេតុអ្វីបានជា អ្នកប្រាប់ឲ្យគេយកអាចម៍ភ្នែករបស់គេចេញ នៅពេល ដែលអ្នកនៅមានអាចម៍ភ្នែកនៅឡើយ? វីរៈ ដារ៉ា

Advertisements

One response to “អាចម៍ភ្នែក

  1. Honest Queenie

    ទោសខ្លួនឯងមើលពុំយល់ ទោសគេរមិលមើលឃើញប៉ុនភ្នំ!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s