ជោគជ័យ និង​ បរាជ័យ (Success and failure)

ខ្ញុំមិនជឿថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើង​ខាងក្រោម គឺត្រឹម​ត្រូវ​១០០% នោះទេ​ វាគ្រាន់តែជា​ការកត់សំគាល់​ និង​ មានកើតឡើង​នៅពេលបច្ចុប្បន្ន​តែប៉ុណ្ណោះ។ I don’t believe what I said below are totally true, it is just what I observed and mainly happen nowadays.

  • មនុស្សជោគជ័យរមែងជួបបរាជ័យជារឿយៗ។ The success person often failure.
  • អ្នកដែលជោគជ័យនិងការងារ​ ច្រើនបរាជ័យ​នៅក្នុងគ្រូសារ។ The person who success in business mostly have failure within the family.
  •  ជោគជ័យ និង​ បរាជ័យ តែង​មកទន្ទឹមគ្នា ភាពខុសគ្នាតែបន្តិចក្នុង​ការសំរេច​ចិត្ត ធ្វើឲ្យមានមួយកើតឡើង។ Success and failure are come along together, a bit different in decision making let one win.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s