សត្វ​ស្លាប​ដ៏​កម្រ​របស់​ពិភព​លោក​ – Rare Bird

RARE birds flocking to Tonle Sap lake’s flooded mangrove forests at Prek Toal are attracting bird watchers from all over the world to the Sam Veasna Centre for Wildlife Conservation.

សត្វ​ស្លាប​ដ៏​កម្រ​នៅតាមបឹងទន្លេសាប Rare Bird Live along Tonle Sap

សត្វ​ស្លាប​ដ៏​កម្រ​នៅតាមបឹងទន្លេសាប Rare Bird Live along Tonle Sap

សត្វ​ស្លាប​ដ៏​កម្រ​នៅតាមបឹងទន្លេសាប Rare Bird Live along Tonle Sap

សត្វ​ស្លាប​ដ៏​កម្រ​នៅតាមបឹងទន្លេសាប Rare Bird Live along Tonle Sap

រូបភាព៖ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s