យូអ៊ិន និង អាស៊ាន

ទុកចិត្តយូអ៊ិន (UN)                           ក្រុមមួយនេះប៉ិន                              ខាងធ្វើសង្គ្រាម

ខ្មែរគ្មានប្រយោជន៍                             បេះបោចដូចសៀម                        យូអ៊ិននៅស្ងៀម

ស្តីឲ្យតែបាន។

ចំណែកអាស៊ាន                                    ទោះខ្មែរប្រឹងលៀន                         ក៏គ្មានរំខាន

អ្នកទាំងប្រាំបី                                         លកលៃតែប្រាណ                           ឲ្យសុខក្សេមក្សាន្ត

ប្រទេសរៀងខ្លួន។

ខ្មែរអឺយចូរគិត                                      រួមចិត្តគំនិត                                       គ្រប់បក្សណាស្ងួន

តតាំងចោរសៀម                                ទោះឈាមជោគខ្លួន                        ក៏មិនរត់ពួន

ស៊ូលុះអវសាន្ត៕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s