រុក្ខជាតិដែលប្លែកៗបំផុតនៅលើលោក (២)

រុក្ខជាតិនេះត្រូវបានហៅថា “Chinese Knotweed” ដែលបានរកឃើញដោយ កសិករជនជាតិចិននៅតំបន់ “Zheng Dexun” ។

————————————————————————————————————————–

រូបភាពប្លែកៗមួយចំនួន៖
Advertisements

One response to “រុក្ខជាតិដែលប្លែកៗបំផុតនៅលើលោក (២)

  1. Yeah bookmaking this wasn’t a bad determination great post! .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s